Brysseldeklaration

Utfärdad av Rörelsen för den palestinska alternativa revolutionära vägen (Masar Badil)

1 november 2022

På ettårsdagen av sin start anordnade Rörelsen för den palestinska alternativa revolutionära vägen (Masar Badil) ett stort antal aktiviteter, möten, evenemang och folkliga marscher under veckan mellan den 22 och 30 oktober. Efter att ha avslutat veckan för återvändo och befrielse utfärdade Masar följande uttalande:

På den första årsdagen av sin lansering står Rörelsen för den palestinska alternativa revolutionära vägen i en anda av nationellt ansvar och kamp inför vårt palestinska folks uppoffringar och hälsar martyrerna, de sårade och fångarna. Vår rörelse är engagerad och hängiven sin frivilliga, autentiska anslutning till det palestinska, arabiska och internationella motståndslägret, och den är motiverad att delta i och svara på pliktkallet, för att konfrontera imperialismens, kolonialismens, sionismens och reaktionens krafter.

Rörelsen bekräftar följande ståndpunkter och beslut:

För det första: Vår nationella palestinska och arabiska befrielsekamp går för närvarande in i en ny revolutionär fas, där vi å ena sidan konfronteras med de fientliga krafternas aggressioner och å andra sidan står mitt i upptrappningen av motståndets eld och den palestinska intifadan i det ockuperade hemlandet. I dag uppmanar vi oss själva, våra organisationer, våra allierade och alla palestinska, arabiska och internationella krafter att fortsätta sin revolutionära och mänskliga roll och skyldighet att stödja det palestinska folkets kamp och stärka folkets ståndaktighet inför den rasistiska sionistiska kolonialismen i hela det ockuperade Palestina, från floden till havet. Vi uppmanar också alla att fortsätta att stå mot den politik av isolering och marginalisering som våra flyktingläger och asylområden, ofta bälten av misär och fattigdom, utsätts för i exil och diaspora.

För det andra: Rörelsen uppmanar sina kamrater och anhängare överallt att höja takten i konfrontationen med de likvidations- och normaliseringsprojekt som iscensätts av de koloniala och imperialistiska krafter som leds av Förenta staterna, Nato och deras agenter i vår arabiska region. Dessa kolonialmakter bär ansvaret för brottet att upprätta den rasistiska sionistiska enheten i Palestina och att rycka upp vårt folk från sitt hemland. De utgör en omfattande täckmantel för de dagliga sionistiska brotten mot vårt folk och vår nation, de riktar sig mot våra rättigheter och plundrar regionens folks rikedomar och resurser. Vi noterar att denna deklaration utfärdas på kvällen före årsdagen av den ökända Balfourdeklarationen, och följaktligen uppmanar vi till att förkasta och konfrontera alla grunder för imperialism och kolonialism i vårt hemland, sedan 1917 och fram till i dag.

För det tredje: Vi betonar behovet av att konsolidera och stärka enheten inom det arabiska, islamiska och internationalistiska motståndslägret med dess olika intellektuella och politiska strömningar i arabvärlden, regionen och världen. Rörelsen uppmanar till att stärka alliansen med alla länder, grupper och motståndsrörelser i regionen och världen som motsätter sig imperialism, sionism och fascism. Vårt lägers enighet och ståndaktighet inför de stora utmaningar som vi står inför i denna historiska era kräver i första hand en omprövning av den arabiska nationella befrielserörelsens roll och status och ett återupptagande av kampen mot beroendets, bakåtsträvandets och reaktionens regimer och deras agenter. Detta är ett nödvändigt steg på vägen mot att besegra det koloniala herraväldet i dess olika former och manifestationer och kampen för att försvara vår arabiska nation och dess kämpande folk, tills de erhåller sin naturliga rätt till självbestämmande och återfår sin historiska och kulturella ställning från havet till golfen.

För det fjärde: Rörelsen för den palestinska alternativa revolutionära vägen bekräftar sitt beslut att trappa upp sin mobilisering av masskampen, den mediala kampen och den politiska kampen för att konfrontera “självstyret” hos det så kallade “palestinska myndigheten”, som agerar som ockupationens agent på den ockuperade Västbanken i Palestina. Rörelsen kommer att lansera öppna folkliga initiativ under det kommande året, 2023, och mobilisera sina krafter för att konfrontera Oslos väg och dess katastrofala resultat, eftersom vi snart når 30-årsdagen av Osloavtalen den 13 september 2023. I detta sammanhang bekräftar vi på nytt vår ståndpunkt när det gäller illegitimiteten hos den officiella ledningen för Palestinas befrielseorganisation och uppmanar till att störta detta ledarskaps korrupta och destruktiva tillvägagångssätt.

För det femte: Rörelsen upprepar behovet av att omedelbart börja bygga upp en enad, konsoliderad palestinsk nationell front. Vi uppmanar de palestinska motståndsstyrkorna, särskilt ledningarna för Islamiska motståndsrörelsen – Hamas och Islamiska Jihad-rörelsen i Palestina, de väpnade palestinska motståndsstyrkorna, de nationella kamprörelserna och personerna samt massorna av revolutionära intellektuella, att anta en nationell strategi för befrielse och återvändo, att upprätta enhetliga yrkessyndikat och fackföreningar i hemlandet och i exil och diaspora, och att återuppbygga förenande nationella institutioner. Detta måste göras genom att lämna illusionerna om en så kallad “försoning” med Oslokrafterna bakom sig. Dessa erkänner den sionistiska entiteten, gömmer sig bakom den likvidatoriska parollen om “statsbildning” och agerar som agenter i fiendens tjänst genom fängslande och förtryck.

För det sjätte: Rörelsen fördömer än en gång den officiella sionist-amerikansk-egyptiska belägringspolitiken som påtvingats vårt orubbliga folk på Gazaremsan, och uppmanar sina organisationer och krafter att fördubbla sina ansträngningar för att bryta belägringen och konfrontera alla de parter som är ansvariga för detta brott. Vi uppmanar också myndigheterna på Gazaremsan att helt och villkorslöst rätta sig efter de folkliga klassernas rättigheter, den folkliga inkubatorn för det palestinska motståndet, särskilt arbetarna, jordbrukarna, fiskarna, hantverkarna och de produktiva folkliga grupperna som betalar det högsta priset, omfamnar motståndets vapen, bildar ryggraden i den nationella ekonomin, står upp trots belägringen och aggressionen, och konfronterar alla försök från fienden, Ramallahmyndigheten och deras agenter att manipulera vår inre fronts enighet.

För det sjunde: Rörelsen betraktar 2023 som ett år för upptrappning av formerna för arabisk och internationell folklig kamp och för att utvidga kretsarna av solidaritet med den kämpande och motståndskraftiga nationella fångrörelsen i de sionistiska fängelserna. Rörelsen betonar vikten av att stärka och utveckla den nyckelroll som Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network har och att stödja de olika organisationer och krafter som arbetar för att befria våra fångar från bakom den sionistiska kolonialismens galler. Vi uppmanar också till att utöka våra ansträngningar för att befria den libanesiska arabiska fängslade kämpen Georges Abdallah, Holy Land 5-gruppen och alla revolutionära fångar i arabiska och imperialistiska fängelser.

För det åttonde: Samtidigt som rörelsen hyllar den revolutionära kampen hos kamraterna i de olika organisationer, föreningar och partier som deltog tillsammans med oss i aktionsveckan för befrielse och återvändo, och som gav stöd och engagemang på flera nivåer, är vi fast beslutna att stärka våra relationer för revolutionär kamp med de olika internationella befrielserörelserna för att tjäna våra folks intressen, skydda deras rättigheter och uppnå deras mål om folklig utveckling, befrielse, social rättvisa och socialism. Vi strävar efter att bygga upp dessa relationer för att bygga upp ett samhälle med självförsörjning och rättvisa, och att utvidga folkliga internationella allianser för att uppnå detta mål.

För det nionde: Rörelsen för den palestinska alternativa revolutionära vägen antog en rad föreslagna rekommendationer som kommer att tillkännages senare, bland annat om att fira första årsdagen av kamratförfattaren Dr Samah Idriss bortgång under sista veckan i november. Kamrat Samah Idriss var en kamrat, lärare och författare, som bidrog till upprättandet av den arabiska rörelsen för bojkott av den sionistiska enheten och som deltog i upprättandet av de första pelarna för vår rörelse och bidrog till lanseringen av dess revolutionära projekt. Följaktligen kommer årsdagen av hans avgång varje år att vara ett tillfälle för kamp och konfrontation med den sionistiska fienden och dess agenter, och hans idéer kommer att förbli en lysande fyr för kämparna, som inspirerar alla vänner till vår sak och gör fienden rasande.

För det tionde: Med utgångspunkt i vår internationalistiska identitet och på grundval av att vår alternativa revolutionära väg är en integrerad del av den antiimperialistiska rörelsen, kommer rörelsen att arbeta för att stärka sin roll på arenorna för folklig kamp för att försvara arbetarnas, böndernas och de fattiga arbetarnas rättigheter och för att konfrontera fascism, rasism och kapitalismens rovsystem. Rörelsen uppmanar sina anhängare att koppla samman den palestinska befrielsekampen med kampen för folken i Asien, Afrika och Sydamerika, de svartas befrielsekamp i Förenta staterna och urfolkens kamp i Nordamerika, Australien och andra länder för nationell och social frigörelse och återvinning av deras land, resurser och rättigheter.

Slutligen värdesätter vi högt och uppskattar djupt de insatser som gjorts av vårt palestinska folks barn på den europeiska kontinenten, som har utstått de svårigheter och vedermödor som resan innebär och som har kommit från många olika regioner och länder för att delta i marschen för återvändande och befrielse. Vi hyllar också de allierade revolutionära krafter och alla organisationer och individer som förklarat sin solidaritet med Masar Badil och fördömt Nederländernas och EU:s beslut att hindra kamrat Charlotte Kates och kamrat Khaled Barakat från att delta i veckan för återvändande och befrielse. Vi hälsar våra kamrater i organisationerna Secours Rouge och Classe Contre Classe, våra vänner i föreningen EuroPalestine, Plate-forme Charleroi-Palestine och alla som deltog i organiserandet av veckan för återvändande och befrielse i Bryssel.

Länge leve vårt palestinska folks kamp, på vägen mot återvändo och Palestinas befrielse från floden till havet!

Länge leve vår arabiska nation och folken i vår region i deras kamp för befrielse, värdighet och rätt till självbestämmande!

Länge leve den internationella solidariteten … Segern är på väg för de kämpande folken!

Rörelsen för den palestinska alternativa revolutionära vägen (Masar Badil)

1 november 2022

Share this
Send this to a friend